Noticeboard

Calendar Of Events

Tearmaí: CÓitseálaithe

Téarmaíocht Aclaíochta / Imeartha
• Amuigh faoin aer....outdoors 
• Ar an talamh / san aer....on the ground / in the air 
• Coinnigh an sliotar ar an talamh....keep the sliotar on the ground 
• Tarraing ar an sliotar san aer....pull on the sliotar in the air 
• Ar gcúl....backwards 
• Rithigí ar gcúl....run backwards 
• Blocáil....to block 
• Bunscileanna....basic skills 
• Léireoidh mé na bunscileanna....I will demonstrate the basic skills 
• Buail i gcoinne....bump 
• Buail ina choinne. Bíodh a fhios aige go bhfuil tú leis....bump him to let him know you are marking him 
• Barr feabhais a bhaint amach....to excel at / to be fit 
• Tá barr feabhais ar na himreoirí....the players are very fit 
• Beir greim ar....grip 
• Cairt....chart 
• Léireoidh mé an plean imeartha ar an gcairt....I'll diagram the game plan on the chart 
• Carbaihiodráit....carbohydrate 
• Ceannaireacht....leading 
• D'éirigh leo an bua a fháil faoi cheannaireacht an chaptaein....they won the game led by the captain 
• Comhghníomhú lámh is cos / lámh is súil....hand-foot / hand-eye co-ordination 
• Coinnigh tú féin cothrom....keep yourself balanced 
• Cóireáil leighis....medical treatment 
• Corpacmhainneacht....fitness 
• Cothrom na Féinne....fair play 
• Tabharfar cothrom na Féinne do gach imreoir má dhéanann said an traenáil is gá....every player who does the necessary training will get a chance 
• Cothú / beathú cothrom....balanced diet 
• Crom....bend 
• Cruth....shape 
• Dea-nósanna....good habits 
• Déan aithris....copy / imitate 
• Déanaigí aithris ar imreoirí na foirne sin....copy that team's players 
• Déan staidéar....observe, survey 
• Druil....drill 
• Eagraigh....organise 
• Tá sé tábhachtach seisiúin oiliúna tráthrialta a bheith ann....It is important to organise regular training sessions 
• Feadóg....whistle Tá an fheadóg séidte ag an réiteoir 
• Fearas....apparatus 
• Tá fearas traenála san áras gleacaíochta....there is training apparatus in the gymnasium 
• Fíor na foirne....formation 
• Seo mar a bheidh fíor na foirne....this is the formation of the team 
• Forbairt....develop 
• Tá sé tábhacht scileanna na hiomána a fhorbairt agus tú fós óg....it is important that you develop the skills of hurling while still young 
• Garchabhair....first aid 
• Tugadh garchabhair don imreoir a bhí gortaithe....first aid was administered to the injured player 
• Gearr....short 
• Gluaiseacht....movement 
• Coinnigh an liathróid ag gluaiseacht....keep the ball moving 
• Gníomhaíochtaí eachtraíochta....adventure activities 
• Gualainn....shoulder 
• Tabhair do ghualainn dó....give him a shoulder 
• I bhfáinne ar deiseal....in a clockwise direction 
• Íseal....low 
• Cuir an liathróid isteach go dtí na tosaithe go híseal....send the ball in low to the forwards 
• Laistigh....indoor 
• Is féidir traenáil a dhéanamh laistigh nuair a bhíonn drochaimsir ann....training can be done indoors during bad weather 
• Lasmuigh....outside 
• Leanúint....follow 
• Leanúnachas....continuity 
• Léaráid....diagram 
• Léim ard....high jump 
• Léim sé go hard chun seilbh a fháil ar an liathróid....he jumped high to get the ball 
• Léimeanna guairneánacha....turning jumps 
• Léirigh....demonstrate 
• Liathróid a ghabháil....catch a ball 
• Liathróid a sheachadadh....to pass / deliver a ball 
• Luasghéarú....acceleration 
• Luasmhoilligh....decelerate 
• Lúthchleasaíocht....athletics 
• Máistreacht....control / master 
• Mataí urláir....floor mats 
• Meáchan....weight 
• Meáchan a chur ort / a chur díot....gain weight / lose weight 
• Ná lig uait é....mark him closely / do not let him get away from you 
• Obair mar fhoireann....teamwork 
• Oiliúint....coaching 
• Tarraing, a mhic!....Pull, young man! 
• Tarraing, a iníon!....Pull, young woman! 
• Pléascach....thrusting 
• Thug sé ruathar pléascach leis an liathróid....he made a thrusting explosive attack with the ball 
• Preab....bounce 
• Ráib....a sprint 
• Ráibeanna gearra....short sprints 
• Rás sealaíochta....relay race 
• Rithim....rhythm 
• Rith ar aghaidh....run forward 
• Rith cliathánach....run sideways 
• Saoráid....facility 
• Saorimeacht....free flow 
• Saorghluaiseacht....free movement 
• Saorchleachtadh....free practice 
• Saothrú corpacmhainne / aclaíochta....fitness work 
• Scileanna aonair....individual skills 
• Scipeáil....to skip 
• Seiftigh....improvise 
• Solúbthacht....flexibility 
• Scileanna feidhmiúla....functional skills 
• Sciorrbhuille....flick 
• Spás....space 
• Tadhall teann / éadrom....firm / light touch 
• Tarraing ar....pull on 
• Téigh san iomaíocht....compete 
• Treo....direction